Regulamin

Regulamin serwisu internetowego Animal-Trans.eu

Regulamin określa zasady użytkowania Serwisu Animal-Trans.eu oraz świadczenia usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Serwisie Animal-Trans.eu

Warunkiem skorzystania z funkcjonalności Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową. W przypadku Użytkownika posiadającego Konto w Serwisie wymagane jest posiadanie konta poczty elektronicznej.

I. Definicje

 1. Operator - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Dawid Stępniak, Małe Radowiska 9, 87-200 Wąbrzeźno, NIP: 8781778944, z którym Użytkownik może się kontaktować pod adresem mailowym: kontakt@animal-trans.eu.
 2. Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Operatora Serwisu pod domeną www.animal-trans.eu.
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej jednak mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 4. Konto - wydzielona część Serwisu dostępna dla Użytkownika po zalogowaniu poprzez podanie unikalnego Loginu oraz Hasła. W ramach posiadanego Konta Użytkownik ma możliwość umieszczania, edycji, kasowania własnych Ogłoszeń oraz dostęp do funkcjonalności formularza i wiadomości (umożliwiające kontaktowanie się z innymi Użytkownikami).
 5. Login - ciąg znaków przypisany do Użytkownika - stanowiący nazwę Użytkownika w Serwisie.
 6. Hasło - ciąg znaków przypisany do Użytkownika oraz Loginu, który umożliwia Użytkownikowi zalogowanie się do swojego Konta.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu.
 8. Ogłoszenie - krótki tekst w formie elektronicznej umieszczony w Serwisie przez Użytkownika zawierający szczegółowe informacje na temat zlecenia transportu lub ofert transportu.
 9. Usługi - usługi elektroniczne świadczone przez Operatora w oparciu o Regulamin w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Serwis przeznaczony jest do zamieszczania Ogłoszeń dotyczących profesjonalnego transportu i przewozu zwierząt, półtusz, dzikich zwierząt, zwierząt domowych, trzody chlewnej, bydła, koni, drobiu, zwierząt domowych, zwierząt dzikich, egzotycznych, laboratoryjnych, transportu rzeźnych zwierząt.
 2. Serwis Zawiera dwie kategorie Ogłoszeń:
  1. zlecenia transportu - umieszczane przez Użytkowników szukających firm transportowych,
  2. oferty transportu - umieszczane przez Użytkowników oferujących transport.
 3. Serwis umożliwia prezentację Ogłoszeń w formie elektronicznej oraz udostępnia funkcjonalności (formularz) ułatwiające komunikowanie się między sobą Użytkowników.
 4. Użytkownik samodzielnie ustala treść Ogłoszenia.
 5. Ogłoszenie powinno być zgodne ze stanem faktycznym i wyrażać faktyczną wolę dokonania transakcji przez Użytkownika.
 6. Serwis służy wyłączenie do prezentacji Ogłoszeń i nie jest miejscem zawierania transakcji.
 7. Ogłoszenia mogą podlegać sprawdzeniu przez Operatora. W każdej chwili Operator Serwisu może nie dopuścić do publikacji Ogłoszenia lub je usunąć jeżeli poweźmie wiarygodną, uzasadnioną informację, że jest ono sprzeczne z Regulaminem, niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, jest umieszczone w niewłaściwej kategorii, może zostać uznane za obraźliwe, jest próbą oszustwa, narusza jakiekolwiek prawa autorskie, godzi w interesy Operatora lub jego dobra osobiste.
 8. Ogólnodostępna część Serwisu nie wymaga Rejestracji (założenia Konta). Zawiera ona listę wszystkich Ogłoszeń.
 9. Jeśli Użytkownik chce korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu (przeglądanie Ogłoszeń, wyszukiwarka Ogłoszeń, dodawanie Ogłoszeń, edycja treści Ogłoszeń, kasowanie Ogłoszeń, możliwość komunikowania się z innymi Użytkownikami za pomocą formularzy, dostęp do danych kontaktowych Użytkowników) musi dokonać procesu Rejestracji oraz aktywowania Konta.
 10. Regulamin określa zasady użytkowania i korzystania z Serwisu. Określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora Serwisu.
 11. Rejestracja w Serwisie oraz korzystanie z usług Serwisu jest dobrowolne.
 12. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 13. Usługi Serwisu są świadczone za pośrednictwem witryny internetowej umieszczonej pod adresem: www.animal-trans.eu.

 

III. Rejestracja w Serwisie - utworzenie Konta

 1. Rejestracja Użytkownika w serwisie następuje w chwili wypełnienie obowiązkowych pól w formularzu rejestracyjnym (oznaczonych gwiazdką) znajdującym się na podstronie serwisu www.animal-trans.eu/rejestracja.html oraz aktywowanie konta poprzez kliknięcie linka aktywacyjnego wysłanego w wiadomości e-mailowej na adres podany przy rejestracji.
 2. Do założenia Konta niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika adresu poczty e-mail.
 3. Do utworzenia konta wymagane jest zatwierdzenie przez Użytkownika Regulaminu poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w formularzu rejestracyjnym.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach realizacji usługi poprzez zaznaczenie stosownych checkboxów podczas rejestracji.
 5. Użytkownik rejestrując się i zakładając Konto w Serwisie zgadza się z zasadami polityki prywatności oraz tzw. ciasteczek poprzez zaznaczenie checkboxów podczas procesu rejestracji.
 6. Użytkownik ma świadomość, że zamieszczając swoje dane kontaktowe w ogłoszeniu będą one dostępne dla wszystkich Użytkowników serwisu.
 7. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.
 8. Zabrania się używania do rejestracji tymczasowych adresów e-mail.
 9. Utworzenie Konta przez Użytkownika jest jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 10. Umowa na świadczenie Usług pomiędzy Użytkownikiem zawierana jest na czas nieokreślony.

 

IV. Ogłoszenie

 1. Umieszczenie w Serwisie Ogłoszenia wymaga założenia Konta oraz dodanie Ogłoszenia przez Użytkownika poprzez formularz Ogłoszenia.
 2. Okres widoczności ogłoszenia ustala Użytkownik.
 3. W każdej chwili Użytkownik może zakończyć emisję Ogłoszenia kasując je będąc zalogowanym na swoim Koncie lub wysyłając swoją prośbę za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: kontakt@animal-trans.eu

 

V. Zabrania się:

 1. Rejestracji Konta podając nieprawdziwe dane.
 2. Podawania treści Ogłoszeń niezgodnych ze stanem faktycznym lub zamiarami.
 3. Próby dodawania ogłoszeń mających charakter spamu.
 4. Dodawania ogłoszeń reklamujących inne portale.
 5. Dodawania ogłoszeń nieprawdziwych, wprowadzających w błąd.

 

VI. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie Usług bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy (utworzenia Konta) w ramach Serwisu wysyłając oświadczenie listownie na adres Operatora Serwisu (Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Dawid Stępniak, Małe Radowiska 9, 87-200 Wąbrzeźno) lub na adres poczty mailowej (kontakt@animal-trans.eu). Wzór Odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku nr 1. nieniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia Konta i świadczenia Usług przez Operatora. Musi przesłać swoje oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres siedziby Operatora (Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Dawid Stępniak, Małe Radowiska 9, 87-200 Wąbrzeźno) lub adres poczty mailowej (kontakt@animal-trans.eu);

 

VII. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje prosimy przesyłać listownie na adres Operatora: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Dawid Stępniak, Małe Radowiska 9, 87-200 Wąbrzeźno lub e-mailem na adres poczty e-mailowej kontakt@animal-trans.eu;
 2. Operator rozpoznaje reklamacje w przeciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą e-mailową (na adres przypisany do Konta).

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie pod adresem internetowym: www.animal-trans.eu/regulamin.html . Jest także przesyłany na adres e-mail Użytkownika w przypadku wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownik będzie informowany e-mailem na adres przypisany do jego Konta.
 3. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora jednak nie krótszym niż 7 dni liczonych od dnia zamieszczenia informacji w Serwisie.
 4. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez Operatora na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

Załącznik nr 1.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej umieszczania ogłoszeń w ramach Serwisu Animal-Trans.eu...................................................

..............................

podpis konsumenta

 

STĘPNIAK S.C.

Stępniak Marcin, Stępniak Dawid

Małe Radowiska 9
87-200 Wąbrzeźno

+48 731 800 930
kontakt@animal-trans.eu

Media Społecznościowe
© Animal Trans - All Rights Reserved